KPI – czym są i jak możesz je wykorzystać do szybszego rozwoju swojej firmy

Czas czytania 10 minut

Skąd mieć pewność, że Twoja firma rozwija się we właściwym kierunku? Gdy przychody wzrastają, to najpewniej masz wiele powodów do zadowolenia. Analizowanie przepływów pieniężnych to jednak nie wszystko. Może się np. okazać, że Twoje wydatki na marketing nie są współmierne do zysków, jakie przynoszą. Być może masz wiele zapytań ofertowych, ale nie do końca przekładają się one na finalizację zamówień czy podpisanie umów. Pojawia się wówczas pytanie: dlaczego?

Aby móc jednak zauważyć tego rodzaju aspekty, musisz najpierw postawić sobie jasne cele i dobrać do nich konkretne i mierzalne wskaźniki. Dzięki nim sprawdzisz, co dokładnie dzieje się w różnych obszarach Twojej firmy, co idzie świetnie, a co warto poprawić.

Właśnie do tego celu służą kluczowe wskaźniki efektywności. Czym są? Jak je dobrać? Jak analizować? Sprawdźmy to wspólnie.

Marketingowiec dobiera kluczowy wskaźnik efektywności w firmie

Co to są wskaźniki KPI?

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności służą do mierzenia wydajności firmy, zespołu lub projektu. Pozwalają na kontrolowanie funkcjonowania firmy oraz na sprawdzanie, czy prowadzone działania zbliżają się do osiągnięcia założonych celów.

Wskaźniki KPI są niezwykle ważne w zarządzaniu, ponieważ dostarczają mierzalnych danych, które mogą być używane do podejmowania decyzji i wprowadzania ewentualnych korekt.

Zasada SMART

Zasada SMART jest metodą określania celów, która zapewnia, że KPI są skuteczne i wartościowe.

Co kryje się pod tym skrótem?

 1. Specyficzne (S) – kluczowe wskaźniki efektywności kpi powinny być jasno zdefiniowane i precyzyjne. Muszą odnosić się do konkretnego obszaru działalności firmy, co pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie danym wskaźnikiem.

Przykład: Zamiast „zwiększyć sprzedaż”, specyficzny KPI może brzmieć „zwiększyć sprzedaż produktów kategorii A o 10% w ciągu najbliższych 6 miesięcy”.

 1. Mierzalne (M) (Measurable) – każdy KPI musi być mierzalny, aby można było śledzić postępy i określić, czy cel został osiągnięty. Mierzalność oznacza, że można przypisać wartość liczbową do danego wskaźnika.

Przykład: „Zwiększenie liczby nowych klientów o 50 miesięcznie” jest mierzalnym KPI, ponieważ liczba nowych klientów może być śledzona i raportowana.

 1. Osiągalne (A) (Achievable) – cele muszą być realistyczne i osiągalne. Ustalanie zbyt ambitnych lub nierealnych KPI może demotywować zespół i prowadzić do frustracji. Osiągalne KPI biorą pod uwagę zasoby, umiejętności i czas dostępny dla zespołu.

Przykład: „Zwiększenie liczby leadów sprzedażowych o 20% w ciągu kwartału”.

 1. Adekwatne (R) (Relevant) – KPI powinny być istotne dla ogólnych celów biznesowych i strategii firmy. Adekwatne wskaźniki KPI są skorelowane z kluczowymi obszarami, które mają największy wpływ na sukces firmy.

Przykład: Jeśli firma koncentruje się na poprawie obsługi klienta, odpowiednim KPI może być „zwiększenie wskaźnika satysfakcji klienta o 5% w ciągu najbliższego roku”.

 1. Określone w czasie (T) (Time-bound) – każdy wskaźnik KPI powinien być określony w czasie, czyli mieć jasno zdefiniowany termin zakończenia lub okres, w którym powinien zostać osiągnięty.

Przykład: Miesięczny wzrost sprzedaży o co najmniej 1,67% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Korzyści z wykorzystania wskaźników KPI w biznesie

Handlowiec sprawdza, jaki jest wskaźnik kosztu pozyskania klienta, co ma na celu zwiększenie zadowolenia klientów.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) są nieodzownym narzędziem zarządzania, które przynosi liczne korzyści dla firm. Pomagają one w monitorowaniu postępów w realizacji celów oraz umożliwiają bezpośrednie przełożenie na działania i decyzje biznesowe. Z ich pomocą sprawdzić, czy Twoje kampanie w sieci są efektywne.

Co dokładnie możesz dzięki nim zyskać? I jak sprawdzić, co jest kluczowym wskaźnikiem efektywności w Twojej firmie?

Lepsze zrozumienie wydajności i efektywności

KPI dostarczają mierzalnych danych, które pomagają zrozumieć, jak dobrze firma, zespół lub projekt funkcjonuje. Dzięki regularnemu monitorowaniu tych wskaźników, organizacje mogą łatwo identyfikować obszary wymagające poprawy oraz te, które działają efektywnie.

Przykład: Regularne śledzenie KPI związanych z wydajnością produkcji może pomóc w identyfikacji przestojów lub opóźnień w procesie produkcyjnym, co umożliwia szybkie podjęcie działań naprawczych.

Podejmowanie świadomych decyzji

KPI dostarczają kluczowych informacji, które wspierają proces podejmowania decyzji. Oparte na danych decyzje są zazwyczaj bardziej trafne i skuteczne, ponieważ bazują na rzeczywistych wynikach i analizach, a nie na przypuszczeniach.

Przykład: Analiza wskaźników sprzedaży może pomóc w decyzji o wprowadzeniu nowych produktów na rynek lub o potrzebie zwiększenia budżetu marketingowego w celu poprawy wyników sprzedaży.

Ułatwienie zarządzania zasobami

Dzięki KPI firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami. Pozwalają one na optymalizację alokacji zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, co prowadzi do lepszego wykorzystania dostępnych środków.

Przykład: Monitorowanie wskaźników KPI związanych z kosztami operacyjnymi może pomóc w identyfikacji obszarów, gdzie można wprowadzić oszczędności, co pozwala na lepsze zarządzanie budżetem firmy.

Motywowanie pracowników

KPI mogą działać jako narzędzie motywacyjne dla pracowników. Jasno określone cele i regularne monitorowanie postępów mogą zachęcić pracowników do osiągania lepszych wyników i do bardziej efektywnej pracy.

Przykład: Ustalanie celów sprzedażowych i nagradzanie zespołów za ich osiągnięcie może zmotywować pracowników do bardziej intensywnej pracy i zwiększenia sprzedaży.

Poprawa komunikacji wewnętrznej

Regularne raportowanie i analiza KPI mogą poprawić komunikację wewnątrz firmy. Dzieląc się wynikami i postępami, firmy mogą zapewnić, że wszyscy pracownicy są na bieżąco z celami i wynikami organizacji.

Przykład: Comiesięczne spotkania, na których omawiane są wyniki KPI, mogą pomóc zespołom lepiej zrozumieć, jakie są priorytety firmy i jak ich praca wpływa na osiągnięcie celów biznesowych.

Zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Wykorzystanie KPI pozwala firmom lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz reagować szybciej na zmieniające się warunki rynkowe. To z kolei może prowadzić do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Przykład: Monitorowanie wskaźników rynkowych i dostosowywanie strategii marketingowej na podstawie tych danych może pomóc firmie lepiej pozycjonować swoje produkty i usługi na rynku.

Ułatwienie monitorowania postępów w realizacji celów

KPI umożliwiają śledzenie postępów w realizacji strategicznych celów biznesowych. Dzięki temu zarząd firmy może na bieżąco monitorować, czy firma zmierza w odpowiednim kierunku i w razie potrzeby wprowadzać korekty.

Przykład: Regularne śledzenie wskaźników finansowych, takich jak przychody, zyski czy marża, pozwala na bieżąco oceniać kondycję finansową firmy i podejmować odpowiednie działania zaradcze.

Wskaźniki KPI w różnych obszarach firmy

Każdy obszar działalności Twojej firmy, wymaga opracowania innych wskaźników efektywności. W końcu inaczej sprawdzisz skuteczność działu marketingu, a nieco inaczej działu obsługi klienta.

Sprawdź poniżej, której KPI okażą się szczególnie przydatne.

Sprzedaż – przykłady wskaźników KPI

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) to narzędzia, które pozwalają na mierzenie i monitorowanie efektywności działań sprzedażowych w firmie. Dzięki nim można ocenić, czy realizowane strategie są skuteczne i jakie aspekty wymagają poprawy.

Zapoznaj się z przykładowymi wskaźnikami kpi w sprzedaży.

 • Wartość sprzedaży (Sales Revenue) – całkowita wartość przychodów ze sprzedaży produktów lub usług w danym okresie czasu. Najczęściej podaje się ją w ujęciu rocznym.
 • Liczba nowych klientów (New Customer Acquisition) – mierzy liczbę nowych klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu w danym okresie.
 • Średnia wartość transakcji (Average Order Value, AOV) – oblicza się ją jako stosunek całkowitej wartości sprzedaży do liczby zamówień. Pokazuje, ile średnio klient wydaje na jednorazowe zamówienie.

  Przykład: Jeśli wartość sprzedaży wyniosła 10 000 zł, a liczba zamówień wyniosła 200, to średnia wartość zamówienia wynosi 50 zł.

 • Wskaźnik konwersji (Conversion Rate) – procent osób odwiedzających stronę internetową lub sklep, które dokonują zakupu.

  Przykład: Jeśli na stronę weszło 1 000 osób, a zakupu dokonało 100, wskaźnik konwersji wynosi 10%.

 • Retencja klientów (Customer Retention Rate) – mierzy procent klientów, którzy powracają do firmy na kolejne zakupy po pierwszej transakcji.
 • Czas trwania cyklu sprzedaży (Sales Cycle Length) – średni czas, jaki mija od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem do finalizacji sprzedaży.
 • Liczba zapytań ofertowych – liczba osób zainteresowanych ofertą firmy.
 • Koszt pozyskania klienta (Customer Acquisition Cost, CAC) – łączne koszty marketingu i sprzedaży podzielone przez liczbę nowo pozyskanych klientów.
 • Wskaźnik leadów (Lead Conversion Rate) – procent potencjalnych klientów (leadów), którzy zostali przekształceni w rzeczywistych klientów.

  Przykład: Jeśli z 500 leadów 100 zostało klientami, wskaźnik konwersji leadów wynosi 20%.

Finanse – przykłady wskaźników KPI

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) w finansach służą do oceny kondycji finansowej firmy oraz efektywności jej działań finansowych. Pozwalają one na monitorowanie różnych aspektów finansowych, od płynności finansowej po rentowność

 • Przychody (Revenue) – całkowita wartość przychodów ze sprzedaży produktów lub usług w danym okresie.
 • Zysk netto (Net Profit) – całkowity zysk firmy po odjęciu wszystkich kosztów, w tym podatków i odsetek.
 • Marża zysku netto (Net Profit Margin) – procentowy wskaźnik pokazujący, jaka część przychodów zostaje jako zysk netto po odjęciu wszystkich kosztów.

  Przykład: Jeśli firma osiągnęła zysk netto 200 000 zł przy przychodach 1 000 000 zł, marża zysku netto wynosi 20%.

 • Zysk brutto (Gross Profit) – przychody firmy minus koszty bezpośrednie produkcji (koszt sprzedanych towarów i usług).
 • Marża zysku brutto (Gross Profit Margin) – procentowy wskaźnik pokazujący, jaka część przychodów zostaje jako zysk brutto po odjęciu kosztów bezpośrednich.
 • Wskaźnik zadłużenia (Debt Ratio) – stosunek całkowitych zobowiązań do całkowitych aktywów, pokazujący, jak duża część aktywów jest finansowana długiem.

Marketing – przykłady wskaźników KPI

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) w marketingu pomagają mierzyć efektywność kampanii marketingowych, analizować zwrot z inwestycji i oceniać sukces strategii marketingowych.

 • Zasięg (Reach) – liczba unikalnych użytkowników, którzy widzieli Twoją reklamę lub treść.
 • Liczba wizyt na stronie (Website Traffic) – całkowita liczba odwiedzin na stronie internetowej w określonym czasie.
 • Współczynnik klikalności (Click-Through Rate, CTR) – procent użytkowników, którzy kliknęli na reklamę lub link, w stosunku do liczby osób, które ją zobaczyły.

  Przykład: Reklama osiągnęła CTR na poziomie 2%, co oznacza, że 2 na 100 osób, które widziały reklamę, kliknęły na nią.

 • Współczynnik konwersji (Conversion Rate) – procent odwiedzających, którzy wykonali pożądaną akcję, taką jak zakup produktu, zapisanie się na newsletter, itp.

  Przykład: Strona internetowa ma współczynnik konwersji 5%, co oznacza, że 5 na 100 odwiedzających dokonało zakupu.

 • Koszt na kliknięcie (Cost Per Click, CPC) – średni koszt każdego kliknięcia w reklamę.

  Przykład: Firma wydała 5000 zł na kampanię reklamową i uzyskała 1000 kliknięć, co oznacza, że CPC wynosi 5 zł.

 • Wskaźnik zwrotu z inwestycji w marketing (Return on Marketing Investment, ROMI) – miara efektywności wydatków marketingowych, obliczana jako zysk wygenerowany z kampanii w stosunku do kosztów kampanii.

  Przykład: Kampania marketingowa przyniosła firmie dodatkowe przychody w wysokości 50 000 zł przy koszcie kampanii wynoszącym 10 000 zł, co daje ROMI wynoszący 400%.

 • Współczynnik odrzuceń (Bounce Rate) – procent odwiedzających, którzy opuszczają stronę internetową po zobaczeniu tylko jednej strony.
 • Wskaźnik zaangażowania (Engagement Rate) – miara interakcji użytkowników z treściami, takimi jak komentarze, polubienia, udostępnienia.
 • Liczba leadów (Leads Generated) – liczba potencjalnych klientów (leadów) wygenerowanych w określonym czasie.
 • Koszt na lead (Cost Per Lead, CPL) – średni koszt wygenerowania jednego leada.

  Przykład: Firma wydała 4000 zł na kampanię marketingową i wygenerowała 200 leadów, co oznacza, że CPL wynosi 20 zł.

 • Średni czas spędzony na stronie (Average Time on Page) – średni czas, jaki użytkownicy spędzają na stronie internetowej.
 • Liczba wzmianek o marce (Brand Mentions) – liczba wzmianek o marce w mediach społecznościowych, na blogach, forach itp.

Obsługa klienta – przykłady wskaźników KPI

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) w obsłudze klienta pomagają mierzyć jakość obsługi, szybkość reakcji, satysfakcję klientów oraz efektywność zespołu obsługi klienta.

 • Czas pierwszej reakcji (First Response Time, FRT) – średni czas, jaki upływa od momentu otrzymania zapytania do pierwszej odpowiedzi.
 • Czas rozwiązania problemu (Resolution Time) – średni czas potrzebny na rozwiązanie problemu klienta od momentu zgłoszenia.
 • Satysfakcja klienta (Customer Satisfaction Score, CSAT) – miara zadowolenia klientów z otrzymanej obsługi, zwykle mierzona za pomocą ankiet po rozwiązaniu zgłoszenia.
 • Net Promoter Score (NPS) – wskaźnik mierzący lojalność klientów poprzez pytanie, na ile skłonni są polecić firmę innym.
 • Wskaźnik zadowolenia z usługi (Service Quality Score – ocena jakości świadczonej usługi na podstawie opinii klientów

HR KPI – przykłady wskaźników KPI

Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR) pomagają mierzyć efektywność procesów związanych z zatrudnianiem, zarządzaniem talentami, szkoleniami i retencją pracowników.

 • Wskaźnik rotacji pracowników (Employee Turnover Rate) – procent pracowników, którzy opuścili firmę w określonym czasie.
 • Koszt rekrutacji (Cost per Hire) – średni koszt poniesiony na zatrudnienie jednego nowego pracownika.
 • Poziom satysfakcji pracowników (Employee Satisfaction Score) – miara zadowolenia pracowników z pracy w firmie, zwykle oceniana poprzez ankiety.
 • Wskaźnik zatrudnienia wewnętrznego (Internal Hire Rate) – procent stanowisk obsadzanych poprzez awanse wewnętrzne.

Jak wybrać odpowiednie KPI?

Od czego zacząć wybór wskaźnika kpi?

1. Powiązanie KPI z celami biznesowymi

Kiedy definiujesz KPI, upewnij się, że są one bezpośrednio związane z Twoimi celami. Na przykład, jeśli Twoim celem jest zwiększenie sprzedaży, powinieneś monitorować wskaźniki takie jak ruch na stronie internetowej, współczynnik konwersji, średnia wartość zamówienia, czy wskaźnik utrzymania klienta.

Przykład: Jeśli celem Twojej firmy jest zwiększenie sprzedaży online o 20% w ciągu najbliższego roku, monitoruj ruch na stronie internetowej oraz współczynnik konwersji.

Jeśli zauważysz, że ruch jest duży, ale współczynnik konwersji niski, możesz skupić się na optymalizacji procesu zakupowego, aby zwiększyć liczbę dokonanych transakcji.

2. Skupienie na kluczowych obszarach

Nie warto mierzyć wszystkiego naraz, tylko dlatego, że jest to technicznie możliwe. Skup się na tych wskaźnikach, które mają największy wpływ na Twoje cele biznesowe.

Zbyt wiele KPI może prowadzić do rozproszenia uwagi i utraty koncentracji na najważniejszych aspektach działalności.

Przykład: Jeśli Twoja firma działa w sektorze e-commerce, kluczowe wskaźniki mogą obejmować koszt pozyskania klienta (CAC), wartość życiową klienta (LTV), współczynnik porzuceń koszyka oraz czas realizacji zamówienia.

Skoncentrowanie się na tych wskaźnikach pomoże w optymalizacji kosztów marketingowych, poprawie doświadczeń klientów oraz zwiększeniu rentowności.

3. Regularne monitorowanie i analiza

Wskaźniki KPI powinny być monitorowane regularnie, aby śledzić postępy i wprowadzać niezbędne zmiany. Regularne raportowanie pozwala na szybką identyfikację problemów oraz dostosowanie strategii w celu ich rozwiązania.

Przykład: Co tydzień analizuj dane dotyczące sprzedaży, aby sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia rocznego celu. Jeśli zauważysz spadek sprzedaży w określonym okresie, możesz zareagować, np. poprzez zwiększenie działań promocyjnych lub wprowadzenie nowych produktów.

4. Używanie narzędzi do analizy danych

Wykorzystuj odpowiednie narzędzia analityczne, które ułatwią zbieranie i analizowanie danych dotyczących Twoich KPI.

Narzędzia takie jak Google Analytics, systemy CRM, czy platformy do analizy biznesowej mogą dostarczyć cennych informacji i ułatwić podejmowanie decyzji opartych na danych.

Przykład: Google Analytics może dostarczyć szczegółowych informacji o ruchu na stronie internetowej, źródłach tego ruchu oraz zachowaniu użytkowników. Dzięki temu możesz lepiej zrozumieć, które kanały marketingowe są najbardziej efektywne i gdzie warto zainwestować więcej zasobów.

Jak dostosować wskaźniki KPI do zmieniających się celów biznesowych?

Dostosowanie wskaźników KPI do zmieniających się celów biznesowych jest kluczowe dla utrzymania skuteczności i adekwatności mierników wydajności.

Jak mierzyć kluczowe wskaźniki efektywności?

1. Regularne przeglądy strategiczne

Często przeglądaj cele biznesowe i strategie firmy. Upewnij się, że KPI są aktualne i zgodne z bieżącymi priorytetami.

Przykład: Jeśli firma zmienia fokus z ekspansji na rynkach zagranicznych na konsolidację pozycji na rynku krajowym, KPI związane z międzynarodową sprzedażą mogą być mniej istotne niż te dotyczące lojalności klientów krajowych.

2. Analiza dotychczasowych KPI

Sprawdź, które wskaźniki są nadal efektywne i które wymagają aktualizacji. Skup się na tych KPI, które przynoszą wartość i pomagają w osiąganiu nowych celów.

Przykład: Jeżeli w przeszłości skupiałeś się na wskaźnikach dotyczących szybkości produkcji, ale teraz priorytetem jest jakość produktu, konieczne będzie wprowadzenie nowych KPI dotyczących kontroli jakości.

3. Ustalanie nowych KPI

Na podstawie zaktualizowanych celów biznesowych, określ nowe wskaźniki KPI, które będą adekwatne do nowych priorytetów firmy.

Przykład: Jeśli nowym celem firmy jest poprawa doświadczenia klienta, wprowadź KPI takie jak Net Promoter Score (NPS), czas rozwiązania zgłoszenia klienta, czy wskaźniki zadowolenia klienta.

4. Szkolenie i komunikacja

Upewnij się, że zespół rozumie zmiany i wie, jak nowe KPI wpływają na ich pracę. Regularne szkolenia i jasna komunikacja są kluczowe.

Przykład: Zorganizuj warsztaty dla pracowników, aby przedstawić nowe KPI, wyjaśnić ich znaczenie oraz pokazać, jak można je osiągnąć.

5. Monitorowanie i ewaluacja

Regularnie monitoruj nowe KPI i oceniać ich skuteczność. Wprowadź systematyczne przeglądy, aby sprawdzać, czy wskaźniki nadal wspierają osiąganie celów biznesowych.

Przykład: Co kwartał organizuj spotkania, na których omawiane będą wyniki KPI, ich wpływ na biznes oraz ewentualne potrzeby dalszej adaptacji.

6. Feedback i ciągłe doskonalenie

Zbieraj regularnie feedback od zespołów i interesariuszy na temat skuteczności nowych KPI i w razie potrzeby wprowadzaj dalsze korekty.

Przykład: Zachęcaj pracowników do dzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniami związanymi z nowymi KPI. Wykorzystuj te informacje do dalszego udoskonalania systemu KPI.

Podsumowanie

Skuteczne wykorzystanie wskaźników KPI stanowi kluczowy element w monitorowaniu i ocenie działania firmy. Poprzez odpowiednie zarządzanie KPI, firma może skutecznie śledzić postępy w realizacji celów biznesowych i podejmować odpowiednie działania korygujące.

Wizualizacja danych związanych z KPI umożliwia z kolei klarowne przedstawienie osiągnięć w kontekście założonych celów, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz motywuje pracowników do osiągania lepszych wyników.

Pamiętaj, że kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki sprzedaży, zyskowności czy zadowolenia klienta, stanowią podstawę efektywnego monitorowania wydajności firmy. Przykłady KPI mogą obejmować wskaźniki takie jak współczynnik konwersji, wskaźniki zadowolenia klienta czy czas reakcji na zgłoszenia. Dobór konkretnych wskaźników kpi zależy od postawionych celów.

To co jest ważne, to fakt, że poprzez stałe monitorowanie i analizę wskaźników KPI, firma może efektywnie reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym oraz dążyć do wzrostu przychodów i osiągnięcia założonych celów.

Lepsze wyniki marketingu bez zwiększania budżetu.

Pobierz darmowy ebook i dowiedz się, jak dzięki zmianie swojego podejścia do zarządzania marketingiem osiągać lepsze efekty przy tym samym budżecie. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami współpracy opartymi na problemach jakie rozwiązaliśmy u klientów.

Pobierając go otrzymasz też newsletter KAMAN. To jedna wskazówka tygodniowo o tym jak poprawić Twój marketing.

Ostatnie najciekawsze artykuły

współczynnik konwersji
Marketing internetowy

Jak podnieść współczynnik konwersji w Twojej firmie?

Czas czytania 8 minut Wysoki współczynnik konwersji to cel każdego e-commercu. W końcu, gry prowadzisz biznes online, zależy Ci przede wszystkim, na jak największej sprzedaży Twoich produktów lub usług.

Allegro Ads
Bez kategorii

Kampania Allegro Ads – jak ją prowadzić, aby zarobić?

Czas czytania 7 minut Allegro stanowi jedno z najważniejszych miejsc, gdzie sprzedawcy mogą dotrzeć do milionów potencjalnych klientów. Jednak sam fakt posiadania konta na tej popularnej platformie nie gwarantuje